Pravilnik o stegovnoj odgovornosti članova ŠRD “Ozalj”

Na temelju odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“ br. 106/01.) i njegovim izmjenama i dopunama („Narodne novine“ br. 174/04., 7/03. i 10/05.) te Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 88/01. i 11/02.)  Športsko ribolovno društvo „Ozalj“ (u daljnjem tekstu: ŠRD „Ozalj“)  je na Skupštini ŠRD „Ozalj“ koja je održana dana 08. veljače 2014. godine donijelo je sljedeći

P R A V I L N I K

O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI ČLANOVA

ŠPORTSKO RIBOLOVNOG DRUŠTVA „OZALJ“

  

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Športski ribolov je lov riba udičarskim alatima uz pomoć uporabe opreme za ribolov radi rekreacije ili športa.

Članak 2.

ŠRD „Ozalj“ kao udruga, je oblik slobodnog i dragovoljnog udruživanja više fizičkih osoba radi zaštite njihovih interesa i zauzimanja za ekološka, strukovna, športska, zdravstvena i edukativna uvjerenja i ciljeve.

Članovi ŠRD „Ozalj“ prihvaćaju prava, obaveze i odgovornost da poštuju etička i moralna načela važeća u ovoj djelatnosti kao i odredbe ovog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti članova ŠRD „Ozalj“ (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Članak 3.

U svrhu ostvarivanja i zaštite načela i principa športskog ponašanja članova ŠRD „Ozalj“ ovaj Pravilnik uređuje stegovna tijela, provođenje stegovnog postupka radi učinjenih stegovnih prekršaja, te izricanje stegovnih mjera.

 1. STEGOVNA TIJELA

 Članak 4.

Stegovno tijelo ŠRD „Ozalj“ je Sud časti ŠRD „Ozalj“.

Sud časti ŠRD „Ozalj“ se sastoji od 5 članova koje iz redova članova ŠRD „Ozalj“ bira Izborna skupština ŠRD „Ozalj“.

Članak 5.

Sud časti ŠRD „Ozalj“, kao i druga tijela ŠRD „Ozalj“, bira se na mandat od 4 godine.

Prvu sjednicu Suda časti ŠRD „Ozalj“ saziva njezin najstariji član.

Na prvoj sjednici Suda časti ŠRD „Ozalj“ bira se predsjednik Suda časti ŠRD „Ozalj“ koji rukovodi radom istog.

Članak 6.

Sud časti ŠRD „Ozalj“ vodi stegovni postupak te izriče stegovne mjere u okviru odredbi ovog Pravilnika.

Članak 7.

O svojemu radu Sud časti ŠRD „Ozalj“ podnosi redovni izvještaj Skupštini ŠRD „Ozalj“.

III. STEGOVNI POSTUPAK

Članak 8.

Stegovni postupak mogu pokrenuti:

 • član ili članovi ŠRD „Ozalj“
 • voditelj ribočuvarske službe ŠRD „Ozalj“
 • Upravni odbor ŠRD „Ozalj“

Članak 9.

Stegovni postupak pokreće se pismenom izjavom, prijavom ili drugim aktom uz koji se ističu ili prilažu dokazi o učinjenom stegovnom prekršaju.

Članak 10.

Izjava, prijava ili drugi akt iz članka 9. ovog Pravilnika podnosi se Sudu časti ŠRD „Ozalj“ najkasnije 3 mjeseca od počinjenja prekršaja, neizvršavanja obaveza prema udruzi ili nakon izricanja kazni za prekršaj iz glave X. Kaznene odredbe Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

Članak 11.

Po primitku akta za pokretanje stegovnog postupka, predsjednik Suda časti ŠRD „Ozalj“ saziva sjednicu Suda časti ŠRD „Ozalj“  kao i okrivljenika ako je ocijenio da prijava sadrži dovoljno elemenata iz kojih slijedi da postoji osnovana sumnja da je okrivljenik počinio stegovni prekrštaj te da ima osnova za vođenje stegovnog postupka.

Ako okrivljenik ima svog odvjetnika ili punomoćnika, predsjednik Suda časti ŠRD „Ozalj“ omogućit će istom da pored okrivljenika sudjeluje u stegovnom postupku.

U pozivu se mora navesti dan, sat i mjesto zasjedanja Suda časti ŠRD „Ozalj“.

Članak 12.

Na zahtjev okrivljenika ili njegova punomoćnika, Sud časti ŠRD „Ozalj“ ili njezin predsjednik dati će primjeran rok okrivljeniku da pripremi svoju obranu.

Taj rok ne može biti duži od 30 dana.

Članak 13.

Ne može se izreći stegovna mjera u stegovnom postupku prije nego je okrivljenik pozvan da bude saslušan.

Izuzetno, stegovni postupak se može voditi, a stegovna mjera može biti izrečena u odsutnosti okrivljenika, ako je okrivljenik bio uredno pozvan, ako je poziv okrivljeniku bio uredno uručen, a okrivljenik svoj izostanak i nakon ponovljenog pismenog poziva nije opravdao.

Ako je okrivljenik pismeno priznao da je učinio stegovni prekršaj i ako je suglasan da se u njegovoj odsutnosti provede stegovni postupak Sud časti ŠRD „Ozalj“ će, vodeći računa o svim okolnosti slučaja, provesti stegovni postupak i izreći stegovnu mjeru.

Članak 14.

Ako je okrivljenik učinio više stegovnih prekršaja prvo će se izreći stegovna mjera za svaki učinjeni prekršaj, a zatim će se izreći jedinstvena stegovna mjera.

Članak 15.

Kod izricanja stegovne mjere Sud časti ŠRD „Ozalj“ uzeti će u obzir olakotne i otegotne okolnosti slučaja.

Članak 16.

Odluka Suda časti ŠRD „Ozalj“ donosi se većinom glasova članova što se unosi u zapisnik.

Rješenje o izrečenoj stegovnoj mjeri potpisuje predsjednik Suda časti ŠRD „Ozalj“. Odluka se dostavlja okrivljeniku u roku od 15 dana nakon izricanja stegovne mjere.

 1. STEGOVNE MJERE

Članak 17.

Stegovne mjere za stegovne prekršaje određene ovim Pravilnikom jesu:

 1. opomena,
 2. isključenje iz članstva ŠRD „Ozalj“ u trajanju od jedne (1) do pet (5) godine,
 3. naknada štete.

Članak 18.

Stegovna mjera opomene izreći će se okrivljeniku za kojeg se utvrdi, da je stegovni prekršaj počinio mimo svoje volje i iz nemara, koji se kaje i za kojeg se osnovano može zaključiti da će mjera opomene na njega efikasno djelovati i postići svoju odgojnu svrhu.

Članak 19.

Stegovna mjera isključenja iz članstva ŠRD „Ozalj“ u trajanju od jedne (1) do pet (5) godine izreći će se:

 • članu ŠRD „Ozalj“ koji se ne pridržava odluka Skupštine, Upravnog odbora i odredbi Gospodarske osnove i Plana gospodarenja,
 • članu ŠRD „Ozalj“ kojem je izrečena kazna za prekršaj iz Zakona o slatkovodnom ribarstvu (glava X. Kaznene odredbe),
 • članu ŠRD „Ozalj“ koji je znao, a nije prijavio prekršaje iz glave X. Kaznene odredbe Zakona o slatkovodnom ribarstvu,
 • članu ŠRD „Ozalj“ koji u roku u dvije godine poslije izrečene stegovne mjere iz članka 19. ovog Pravilnika učini stegovni prekršaj,
 • članu ŠRD „Ozalj“ koji je putem medija, društvenih mreža i drugim javnim istupima narušavao ugled članova i tijela ŠRD „Ozalj“,
 • članu ŠRD „Ozalj“ koji je svojim djelovanjem u športskom ribolovu ugrozio zdravlje i sigurnost članova ŠRD „Ozalj“ ili trećih osoba.

Članak 20.

Stegovnu mjeru isključenja iz članstva ŠRD „Ozalj“ u trajanju od jedne (1) do pet (5) godine mora potvrditi Skupština ŠRD „Ozalj“ na prvoj zasjedanju nakon izricanja.

Članak 21.

U odluci o stegovnoj mjeri izrečenoj prema ovom Pravilniku Suda časti ŠRD „Ozalj“ može okrivljeniku izreći i mjeru naknade počinjene štete ŠRD „Ozalj“ kao ovlašteniku ribolovnog prava, imovini ŠRD „Ozalj“ te članu ŠRD „Ozalj“ odnosno njegovoj oštećenoj športsko ribolovnoj imovini.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Pravilnik donesen je na Skupštini ŠRD „Ozalj“ održanoj dana 08. veljače 2014. godine.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od njegova donošenja, a mora biti oglašen na uvid svim članovima društva ŠRD „Ozalj“ u prostorijama ŠRD „Ozalj“.

U Ozlju, 08. veljače 2014. godine

 

ŠRD „OZALJ“

PREDSJEDNIK

Branko Pečaver