Statut ŠRD “Ozalj”

Na temelju članka 13., članka 18. i članka 55. stavak 1. Zakona o udrugama (NN 74/14), članka 14. Zakona o športu (NN 71/06, 150/08, 120/10, 124/11, 86/12, 94/13), članka 17. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (NN 106/01, 07/03, 174/04, 10/06, 14/14) i članka 18. Statuta ŠPORTSKO RIBOLOVNOG DRUŠTVA „OZALJ“ na Skupštini održanoj 14. veljače 2015. godine donesen je

 

S T A T U T

ŠPORTSKO RIBOLOVNOG DRUŠTVA “OZALJ”

 

 1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Statut sadrži odredbe o nazivu i sjedištu, zastupanju, izgledu pečata udruge, područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge naziva ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „OZALJ“ (u daljnjem tekstu: Društvo), uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovom sastavu i načinu sazivanja sjednica, ovlastima, izboru, opozivu, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine, izboru i opozivu likvidatora, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, načinu rješavanja sporova unutar Društva.

 1. NAZIV, SJEDIŠTE, PODRUČJE DJELOVANJA I SVOJSTVO DRUŠTVA

Članak 2.

Puni naziv Društva je ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “OZALJ”.

Skraćeni naziv Društva je: ŠRD „OZALJ“

Članak 3.

Sjedište Društva je u Ozlju, Trška cesta 19.

Područje djelovanja Društva je Karlovačka županija i Republika Hrvatska.

Društvo ima svojstvo neprofitne pravne osobe, ima vlastiti žiro-račun, samostalno je u ostvarivanju ciljeva i obavljanju djelatnosti utvrđenih ovim Statutom, s pravima, obavezama i odgovornostima koji proizlaze iz Ustava, Zakona i ovog Statuta.

Članak 4.

Pravnu osobnost Društvo stječe upisom u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

 • PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE DRUŠTVA

 Članak 5.

 Društvo predstavljaju i zastupaju Predsjednik i Dopredsjednik.

Društvo u svim poslovima zastupaju Predsjednik I Dopredsjednik, a odlukom Skupštine za zastupanje se mogu imenovati i druge osobe uz utvrđivanje opsega njihovih ovlasti.

 

 1. PEČAT I ZNAK DRUŠTVA

 Članak 6.

 Pečat Društva je okruglog oblika veličine 3 centimetra, a uz unutarnji rub pečata je ime Društva i njegovo sjedište. U sredini ima stilizirani lik Starog grada Ozlja te ribu i godinu osnivanja 1958. godinu.

Društvo ima svoju zastavu i amblem.

Zastava je zelene boje, na njoj je svilom izvezen Stari grad Ozalj s ribom ispod njega.

  

 1. JAVNOST RADA DRUŠTVA

 Članak 7.

 Rad Društva i njegovih tijela  je javan.

Javnost rada Društva osigurava se obavještavanjem članstva, nadležnih državnih tijela, organizacija i građana.

Obavještavanje o radu Društva može se vršiti putem:

 • redovnih i posebnih izvješća i drugih obavijesti sa sjednica Skupštine i drugih tijela Društva,
 • putem glasila Društva, ako ga ono izdaje,
 • biltena o radu Društva, natjecanjima i dr.,
 • povremenih obrada, analiza, studija i na druge prigodne načine,
 • dnevnog i drugog tiska, radija, televizije i drugih sredstava javnog informiranja.
 1. CILJEVI I DJELATNOST DRUŠTVA

Članak 8.

Područje djelovanja Društva sukladno ciljevima je sportski ribolov.

Cilj djelovanja društva Društva je promicanje, razvijanje i poticanje sportskog ribolova te razvoja odgojnih, moralnih, etičkih i sportskih vrijednosti članstva bavljenjem ribolovnim sportom te zalaganje za zaštitu voda i ribljeg fonda kojim Društvo gospodari u svrhu sportskog ribolova.

Članak 9.

Djelatnosti Društva kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • Provođenjem Ribolovnog prava, odnosno gospodarenje dodijeljenim ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom temeljeno na Godišnjem planu izvedenom iz Gospodarske osnove, a sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu,
 • Obavljanje nadzora na dodijeljenom ribolovnom području i/ili ribolovnoj zoni u športskom ribolovu, organizacijom ribočuvarske službe sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu,
 • Organizacija i sudjelovanje na športsko ribolovnim natjecanjima sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu i pravilnicima o natjecanjima Hrvatskog športskog ribolovnog saveza (u daljnjem tekstu HŠRS),
 • Obavljanjem akvakulture, kao gospodarskom djelatnosti uzgoja riba, sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu i posebnim propisima,
 • Provođenje mjera zaštite okoliša i prirode posebice u/oko slatkih (kopnenih) voda odnosno na dodijeljenom ribolovnom području i/ili ribolovnoj zoni sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu i Zakonu o zaštiti prirode,
 • Pružanjem ugostiteljskih usluga – posluživanje hrane i pića članovima Društva pod uvjetima propisanim posebnim zakonima i propisima,
 • Odgoj i obrazovanje članstva, posebice mladeži, u području športskog ribolova te zaštite okoliša i prirode,
 • Razvoj i unaprjeđenje rekreacije u području športskog ribolova,
 • Suradnja s ministarstvima, stručnim službama, tijelima lokalne uprave drugim ovlaštenicima ribolovnog prava na području športskog ribolova, ribolovnog turizma te zaštite okoliša i prirode,
 • Izgradnja i održavanje športsko ribolovnih i drugih pratećih objekata sukladno posebnim zakonima i propisima,
 • Ostale aktivnosti od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj.

Članak 10.

Društvo je neprofitna pravna osoba koja radi postizanja utvrđenog cilja može obavljati i gospodarske djelatnosti, i to ugostiteljsku djelatnost u svojim prostorima za svoje članove i druge registrirane ribolovce, pod uvjetima propisanim posebnim zakonom.

Društvo ne smije obavljati navedenu gospodarsku djelatnost radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno Statutu koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.

VII.      UDRUŽIVANJE DRUŠTVA

Članak 11.

Društvo je član Zajednice športskih udruga Grada Ozlja, Saveza športsko ribolovnih udruga Županije Karlovačke i Hrvatskog športskog ribolovnog saveza, a može biti član športskih, znanstvenih, turističkih i drugih organizacija koje se bave djelatnostima od interesa za športski ribolov, zaštitu okoliša i prirode te športsko ribolovnog turizma.

 VIII.    ČLANSTVO, PRAVA, OBAVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 12.

Članom Društva može, pod jednakim uvjetima propisanim zakonom, postati svaki poslovno sposobni građanin Republike Hrvatske.

Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi društva u skladu s odredbama Zakona.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Strani državljanin može postati članom Društva na način propisan zakonom i ovim Statutom.

Članom Društva može postati i pravna osoba, koja članstvo u Društvu ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji način imenovanja.

Osobe iz prethodnih stavaka mogu postati članom Društva ako prihvaćaju ovaj Statut, prava i obaveze koje iz njega proizlaze i pod uvjetima i na način predviđene za pojedine kategorije članova.

Članak 13.

Član Društva može imati slijedeći status:

 • redovni član,
 • podupirući član,
 • počasni član.

Redovni član Društva je član s punim opsegom prava i obveza koje proizlaze iz zakona i Statuta, a obvezan je platiti članarinu Društva, Dozvolu za športski ribolov te izvršiti / podmiriti obvezu radne akcije.

Redovnim članovima Društva izdaje se članska iskaznica HŠRS-a koja je ujedno članska iskaznica Društva.

Podupirući član je član koji svojom aktivnošću i materijalnim dobrima pridonosi ostvarivanju programskih zadataka u području djelovanja udruge, a nema obveze i prava redovnih članova. Imenovanje podupirućeg člana vrši Skupština na prijedlog Upravnog odbora, a traje do opoziva istim putem.

Počasnim članom Društva može postati fizička ili pravna osoba koja je izuzetno zaslužna za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva Društva u sportskom ribolovu na slatkim vodama i ekologiji.

Počasnim članom Društva može postati dugogodišnji član Društva koji je stariji od 70 godina života te ima više od 30 godina neprekidnog članstva i aktivnog djelovanja u Društvu.

Počasni član Društva je oslobođen plaćanja članarine Društva te izvršenja radne obveze.

Počasni član ima sva prava kao redovni član udruge.

Imenovanje počasnog člana vrši Skupština na prijedlog Upravnog odbora, a traje do opoziva istim putem.

Članak 14.

Članovi Društva imaju pravo:

 • birati i biti birani u tijela Društva,
 • odlučivati i sudjelovati u radu Društva,
 • obavljati športski ribolov na svim vodama na kojima ribolovno pravo ostvaruje Društvo u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribolovu, Gospodarskoj osnovi i Godišnjem planu,
 • podnositi tijelima Društva prijedloge i sugestije o pojedinim pitanjima vezanim za rad Društva, te biti obaviješteni o stavu po istima,
 • sudjelovati u svim manifestacijama koje organizira Društvo,
 • sudjelovati na športsko ribolovnim natjecanjima Društva,
 • sudjelovati u radu Skupštine Društva,
 • istupiti iz Društva kada žele uz prethodno podmirenje obveza prema Društvu,
 • koristiti ostala prava propisana Zakonom, ovim Statutom i ostalim aktima Društva.

Članak 15.

Članovi Društva imaju obvezu:

 • aktivno sudjelovati u radu Društva,
 • poštivati odredbe ovog Statuta i ostalih akata Društva,
 • poštivati odredbe Zakona o slatkovodnom ribarstvu, Zakona o športu, Zakona o udrugama te Zakona o zaštiti prirode,
 • sudjelovati o razvojnom programu Društva i provoditi odluke tijela Društva vezano za unapređenje športskog ribolova, a u skladu sa ovim Statutom,
 • sudjelovati na provođenju svih akcija na nivou Društva i zajednice (radne akcije je oslobođen član stariji od 65 godina života),
 • zastupati i braniti interese i čast Društva,
 • čuvati riblji fond (ihtiomasu) i sprječavati krivolov,
 • poduzimati mjere u sprečavanju zagađivanja voda i okoliša,
 • njegovati športsku etiku i razvijati športski duh kod mladih,
 • redovito plaćati članarinu Društva i druge financijske obveze sukladno Zakonu o slatkovodnom ribolovu (platiti Ribolovnu dozvolu),
 • čuvati i skrbiti se za imovinu Društva.

Članak 16.

U svrhu ostvarivanja i zaštite načela i principa športskog ponašanja članova Društva Skupština Društva donosi Pravilnik o stegovnoj odgovornosti Društva koji uređuje stegovno tijelo (Sud časti), provođenje stegovnog postupka radi učinjenih stegovnih prekršaja, te izricanje stegovnih mjera.

Članak 17.

Društvo vodi popis članova na elektronički ili drugi prikladan način koji sadrži podatke o imenu i prezimenu člana, identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, adresi, broju telefona i drugim podatcima važnim za vođenje evidencija Društva (izvršenje radne akcije, dostava popisa ulova i dr.).

Članak 18.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • brisanjem,
 • isključenjem,
 • prestankom postojanja Društva.

Do prestanka članstva dragovoljnim istupom dolazi na vlastiti zahtjev pismenom izjavom člana.

Brisanjem iz članstva prestaje zbog neplaćanja članarine, uslijed smrti i u slučajevima predviđenim zakonskim propisima.

Član se isključuje iz članstva izricanjem stegovne mjere isključenja od strane Suda časti Društva.

Članak 19.

Član Društva koji postupi suprotno odredbama ovog Statuta ili odlukama tijela Društva i time nanese štetu interesima Društva odnosno naruši njen ugled, te koji neopravdano ne izvršava svoje članske obaveze odlukom Suda časti može biti kažnjen u skladu s odredbama propisanim Pravilnikom o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti.

Odluku o isključenju donosi Sud časti.

Isključeni član ima pravo podnijeti žalbu u roku od 30 dana od dana primitka odluke.

Žalba se podnosi Upravnom odboru Društva čija je odluka o isključenju konačna.

Upravni odbor Društva je dužna odlučiti o žalbi člana na svojoj slijedećoj sjednici.

 1. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I TIJELA DRUŠTVA

 Članak 20.

Društvom upravljaju redoviti članovi neposrednim osobnim izjašnjavanjem na Skupštini,  te posredno preko izabranih članova u tijela Društva.

Članak 21.

Tijela upravljanja i nadzora Društva su :

 • Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Sud časti,
 • Predsjednik,
 • Dopredsjednik,
 • Nadzorni odbor,

Članak 22.

Skupština je najviše tijelo Društva.

Skupštinu čine svi redovni i počasni članovi Društva.

Maloljetni članovi Društva, stariji od 14 godina života, mogu odlučivati na Skupštini uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Nadležnosti Skupštine Društva su:

 • usvaja Statut Društva i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava osobu ovlaštenu za zastupanje – Predsjednika i Dopredsjednika,
 • bira i razrješava tijela Društva (Upravni odbor, Nadzorni odbor; Sud časti i Likvidatora),
 • Usvaja Plan rada i Financijski plan za nastupajuću godinu te izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Društva,
 • donosi odluke o statusnim promjenama,
 • donosi pravilnike o radu tijela Društva,
 • donosi odluku o pravima i obvezama članova Društva,
 • donosi strategiju djelovanja Društva kao ovlaštenika ribolovnog prava,
 • definiranja područja djelovanja Društva te donosi dugoročne ciljeve Društva,
 • donosi ili odbacuje odluku Suda časti o privremenom ili trajnom isključenju iz članstva Društva,
 • odlučuje o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost,

Članak 23.

Sjednica Skupštine može biti:

 • Redovna – najmanje jednom u tijeku kalendarske godine,
 • Izborna – svake četvrte godine,
 • Izvanredna – kada se za sjednicom ukaže potreba.

Članak 24.

Odluku o sazivanju Skupštine donosi Upravni odbor, a saziva je Predsjednik.

Predsjednik je obvezan sazvati Skupštinu i na zahtjev Nadzornog odbora ili jedne četvrtine (25%) članova Društva.

Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda objavljuje se preko javnih glasila i oglasa na javnim mjestima.

Članak 25.

Radom Skupštine rukovodi Predsjednik.

Radom Izborne skupštine rukovodi Radno predsjedništvo od 3 člana izabrana javnim glasovanjem Skupštine.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočno 10% članstva.

Skupština odluke donosi iznad polovičnom većinom glasova nazočnih članova putem javnog glasovanja. U iznimnim slučajevima Skupština može donijeti odluku da se određene odluke donose tajnim glasovanjem.

Odluku o prestanku rada Društva donosi dvije trećine članova Skupštine.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivu Društva.

U radu Skupštine, a na poziv Predsjednika, mogu sudjelovati gosti; predstavnici HŠRS-a, udruga koje se bave istom ili srodnom djelatnošću, predstavnici državnih tijela i ustanova, znanstvenih institucija, lokalne uprave i samouprave i dr.

Članak 26.

Upravni odbor je izvršno tijelo Društva čije članove bira Skupština na mandat od 4 godine.

Upravni odbor ima ukupno 7 članova i to; Predsjednika, Dopredsjednik te 5 članova.

Predsjednik i Dopredsjednik Društva su ujedno i Predsjednik i Dopredsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem i to većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 27.

Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik.

Sjednice Upravnog odbora se održavaju po potrebi, a najmanje jednom u svakom kvartalu kalendarske godine.

Članak 28.

Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini.

Skupština može opozvati Upravni odbor ili njegovog člana ako smatra da je svojom djelatnošću povrijedio važeće zakone, Statut ili ne izvršava odluke Skupštine.

Postupak zamjene i opoziva vrši se po istom postupku kao i izbor.

Članak 29.

Nadležnosti Upravnog odbora su:

 • saziva Skupštinu i podnosi izvješće o radu i o financijskom poslovanju,
 • upravlja radom Društvom između dvije sjednice Skupštine,
 • predlaže Skupštini izmjene i dopune Statuta,
 • predlaže skupštini financijski plan za sljedeću godinu,
 • bira predstavnike Društva u tijela športskih saveza čiji je Društvo član,
 • imenuje osobe i komisije potrebne za obavljanje stručnih poslova te upravlja i kontrolira njihovim radom,
 • donosi odluku o novčanoj naknadi za rad u tijelima Društva,
 • organizira i provodi poslove koji proizlaze iz prava i obveza Društva kao ovlaštenika ribolovnog prava,
 • donosi Godišnji plan kao temeljni dokument potrebit za provedbu Gospodarske osnove, a sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu ,
 • predlaže Skupštini dodjelu najviših nagrada i priznanja članovima Društva,
 • pokreće stegovni postupak,
 • donosi odluke o stjecanju pokretne imovine Društva, te skrbi o pokretnoj i nepokretnoj imovini Društva,
 • odlučuje o drugim pitanjima sukladno odlukama Skupštine,
 • ostvaruje program koju je utvrdila Skupština,
 • organizira i vodi sve administrativne poslove koji proizlaze iz zakona i propisa,
 • surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim javnim institucijama od interesa za opće dobro,
 • surađuje sa znanstvenim i odgojno-obrazovnim institucijama unutar područja djelatnosti.

Članak 30.

Predsjednika Društva bira Skupština na mandat od 4 godine i ima pravo ponovnog izbora.

Za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i Skupštini.

Predsjednik je osoba ovlaštena za zastupanje Društva i ima sljedeće obveze:

 • odgovara za zakonitost rada Društva,
 • vodi i koordinira poslove i aktivnosti Društva sukladno odlukama Skupštine,
 • odgovara za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovite sjednice Skupštine nadležnom tijelu državne uprave,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Društva.

Članak 31.

Dopredsjednika bira Skupština na mandat od 4 godine i ima pravo ponovnog izbora.

Za svoj rad odgovoran je Predsjedniku, Upravnom odboru i Skupštini Društva.

U slučaju potrebe zamjenjuje Predsjednika sa svim njegovim pravima i obvezama.

Članak 32.

Skupština bira članove Nadzornog odbora, predsjednika i dva člana, na rok od 4 godine koji mogu biti ponovno birani i izabrani.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela Društva.

Nadzorni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom godišnje te Skupštini podnosi izvješće.

Nadzorni odbor ima slijedeće nadležnosti:

 • nadzire zakonitost u financijskom poslovanju Društva,
 • nadzire izvršavanje ugovorenih i drugih obaveza Društva,
 • prati i analizira ostvarivanje financijskog plana,
 • nadzire provođenje odluka Skupštine i poštivanje odredbi ovoga Statuta.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva i vodi sjednice Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini.

Članak 33.

Djelatnost Upravnog odbora može se ostvarivati osnivanjem i djelovanjem stalnih i povremenih komisija ili službi.

Stalne komisije ili službe Upravnog odbora su:

 • Ribočuvarska služba koja ima zadaću organizacije i provedbe obavljanje nadzora na dodijeljenom ribolovnom području i/ili ribolovnoj zoni u športskom ribolovu, sukladno Zakonu o slatkovodno ribarstvu i Pravilniku o ribočuvarskoj službi,
 • Natjecateljska komisija koja ima zadaću organizacije i provedbe sustava natjecanja u športskom ribolovu sukladno Pravilniku o natjecanjima HŠRS.

Po potrebi Upravni odbor može osnovati i druge komisije ili službe.

Članak 34.

Upravni odbor može za obavljanje stručnih djelatnosti koji podupiru djelovanje Društva, kao što su administrativni i blagajnički poslovi, angažirati stručne osobe.

Upravni odbor donosi odluku o imenovanje osoba za obavljanje stručnih poslova te s istima sklapa ugovor sukladno zakonu.

Članak 35.

Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu članskih dužnosti utvrđenih ovim Statutom te odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

Sporove među članovima rješava i provodi Sud časti.

Sud časti sastavljen je od pet članova koje bira Skupština.

Mandat članova Suda časti jest četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mogu podnijeti Predsjednik, Upravni odbor i najmanje ¼ članova Društva.

Sud časti izriče stegovne mjere, a to su opomena te privremeno ili trajno isključenje iz članstva Društva.

Protiv odluke Suda časti može se podnijeti žalba Upravnom odboru u roku 30 dana od dana dostave odluke.

Upravni odbor je dužan riješiti žalbu člana u roku od 60 dana od dana dostave žalbe.

Odluke o privremenom ili trajnom isključenju iz članstva Društva mora potvrditi Skupština.

Članak 36.

Predsjednik Društva ujedno ima funkciju Likvidatora.

Likvidator se upisuje u registar udruga.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Mandat likvidatora je 4 godine.

 1. ODREDBE O OPOZIVU

Članak 37.

Mandat u svim tijelima Društva traje četiri (4) godine.

Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.

Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela Društva.

Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

Članak 38.

Postupak za opoziv člana tijela Društva pokreće Skupština.

Prijedlog za opoziv Predsjednika ili Dopredsjednika može podnijeti Upravni odbor, Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine Društva.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili Suda časti može podnijeti Predsjednik ili 1/3 članova Skupštine Društva.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

Predsjednik ili Dopredsjednik odnosno član tijela Društva opozvan je ako je za opoziv glasovala većina nazočnih članova Skupštine.

Novoizabranom Predsjedniku i/ili Dopredsjedniku odnosno članu tijela Društva mandat traje do isteka mandata ostalih članova tijela u koji su izabrani.

 1. IMOVINA, SREDSTVA ZA RAD DRUŠTVA, MATERIJALNO-FINANCIJSKO   POSLOVANJE I RJEŠAVANJE SPOROVA

 Članak 39.

 Imovinu Društva čine novčana sredstva, njene pokretne i nepokretne stvari te druga imovinska prava.

Društvo novčana sredstva može steći:

 • uplatom članarine njenih članova,
 • dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • obavljanjem djelatnosti za koje je registrirana,
 • donacijom iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondovima,
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

O pokretnoj i nepokretnoj imovini Društva vodi se evidencija u skladu s zakonima i propisima.

O nepokretnoj imovini odlučuje Skupština.

O pokretnoj imovini odlučuje Upravni odbor ili Skupština.

Članak 40.

Društvo obavlja djelatnosti kojima se stječu prihodi, sukladno Zakonu.

Prihode Društva čine prihodi ostvareni obavljanjem gospodarske djelatnosti, novčana sredstva prikupljena prodajom državnih dozvola za obavljanje športskog ribolova u visini predviđenoj Zakonom o slatkovodnom ribarstvu, članarina, upisnina, ulaznica, naknada, dotacija, donacija, igara za sreću i darova sukladno posebnim propisima.

Ostvarena dobit pripada Društvu i koristi se isključivo za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti Društva kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim Statutom.

O raspodjeli prihoda odlučuje Upravni odbor.

Financijska godina Društva počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 41.

Društvo za svoje obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom u skladu s Zakonom.

Članovi Društva i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Društva.

Nad Društvom se može provesti stečaj sukladno zakonu.

Društvo i osobe ovlaštene za zastupanje Društva odgovaraju za štetu učinjenu u Društvu ili Društvu.

XII. PRESTANAK RADA DRUŠTVA TE POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA RADA DRUŠTVA

Članak 42.

Društvo prestaje postojati odlukom Skupštine ili po sili zakona.

U slučaju kada Društvo prestaje postojati odlukom Skupštine, odluka je pravovaljana izglasavanjem odluke dvotrećinske većine nazočnih članova Skupštine.

Likvidator Društva izvršava svoje obveze samo kada i ako nastupe okolnosti za likvidaciju Društva.

Likvidator Društva se bira na mandat od 4 godine, a bira ga i opoziva Skupština.

Ovlast Likvidatora je zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz registra udruga sukladno zakonu.

Članak 43.

Nakon prestanka postojanja Društva sva imovina Društva pripada gradu Ozlju ili općinama na čijem području se imovina nalazi..

XIII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Izmjene i dopune ovog Statuta može zatražiti Skupština, Upravni odbor ili 25% članova Skupštine.

Upravni odbor priprema prijedlog izmjena i dopuna Statuta te ga dostavlja Skupštini na usvajanje.

Članak 45.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom njegove ovjere kod nadležnog tijela državne uprave.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva donijet na Skupštini dana 14. prosinca 1997. godine, te izmjenama i dopunama Statuta od 14. veljače 2005. godine, 18. siječnja 2008. godine i 13. ožujka 2013. godine.

 

Ozalj, 14. veljače 2015. godine

PREDSJEDNIK

Branko Pečaver